BOX OFFICE

16 - 19 มิ.ย. 2559 (ล้านบาท)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
20.1
90.9
2.
16.1
16.1
3.
10.9
49.4
5.
2.5
2.5
17 - 19 มิ.ย. 2559 (ล้านดอลล่าร์)
เรื่อง
ล่าสุด
รวม
1.
135.1
135.1
2.
35.5
35.5
3.
4.9
71.1
4.
9.2
41.1

Popular Click

 
 
*เรียงตามวันหมดเขต *เรียงตามวันประกาศผลล่าสุด

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Legend of Tarzan - ตำนานแห่งทาร์ซาน

หมดเขต 27 มิถุนายน 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง The Conjuring 2 - คนเรียกผี 2

หมดเขต 27 มิถุนายน 2559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Me Before You - มี บีฟอร์ ยู

ประกาศ 20 มิถุนายน 2559

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Independence Day 2

ประกาศ 20 มิถุนายน 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Deadpool

ประกาศ 10 มิถุนายน 2559

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Now You See Me 2

ประกาศ 6 มิถุนายน 2559

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง The Conjuring 2

ประกาศ 3 มิถุนายน 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง X-Men: Apocalypse

ประกาศ 30 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง บุปผาอาริกาโตะ

ประกาศ 23 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Me Before You

ประกาศ 23 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Bastille Day

ประกาศ 23 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Pandemic

ประกาศ 16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมชิงบัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง X-Men: Apocalypse

ประกาศ 16 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง Terraformars

ประกาศ 13 พฤษภาคม 2559

กิจกรรมชิงของพรีเมี่ยมจากภาพยนตร์เรื่อง In the Heart of the Sea

ประกาศ 10 พฤษภาคม 2559